Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
THỜI KHÓA CÔNG PHU HÀNG NGÀY

Đại Chúng Tịnh Viện Pháp Thường

 

3h30:               Thức Chúng

4h00 - 6h00:    Công phu Niệm Phật

6h00:               Tiểu thực

7h00:               Phóng sanh

8h00 - 10h00:  Công phu Niệm Phật

10h30:              Ngọ Trai

11h30 - 13h30: Chỉ tịnh

14h00 - 16h00: Công phu Niệm Phật

16h00:              Cúng thí thực

16h30:              Tiểu thực

17h30 - 18h30: Tắm giặt

18h30 - 20h30: Công phu Niệm Phật (tĩnh tọa 30 phút)

21h00:              Chỉ tịnh

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thượng Tọa Thích Thiện Pháp.
Mô hình chuyên tu Niệm Phật
Ngày đăng tin: 21/02/2018
Thời khóa công phu
Ngày đăng tin: 21/02/2018