Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG

Quay lại KHÓA NHẬP THẤT ĐẶC BIỆT 49 NGÀY

THỜI KHÓA CÔNG PHU KHÓA TU 49 NGÀY

4h - 6h:            Công phu Niệm Phật

7h - 8h30:        Công phu Niệm Phật

8h45 - 10h30:   Nghe Pháp

13h30 - 15h30: Công phu Niệm Phật

15h30 - 16h:    Kinh hành Niệm Phật

18h30 - 20h45: Công phu Niệm Phật

20h45 - 21h30: Chỉ tịnh