Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
KHẮC PHỤC 20 VIỆC KHÓ LÀM CỦA ĐỜI NGƯỜI

Đức Phật dạy đời người có hai mươi việc khó làm:

1. Nghèo khổ mà bố thí được là khó.
2. Giàu sang học đạo được là khó.
3. Xả thân học đạo là khó.
4. Xem được kinh Phật là khó.
5. Sinh ra gặp được Phật là khó.
6. Lìa được sắc dục là khó.
7. Thấy lợi mà không cầu là khó.
8. Bị nhục không giận là khó.
9. Có thế lực không ức hiếp người là khó
10. Gặp việc tâm không nhiễm là khó.
11. Học rộng, hiểu nhiều là khó.
12. Diệt trừ ngã mạn là khó.
13. Không khinh người chưa học là khó.
14. Thực hành tâm bình đẳng là khó.
15. Không nói chuyện thị phi là khó.
16. Gặp được thiện tri thức là khó.
17. Kiến tánh học đạo là khó.
18. Tùy duyên hoá độ người là khó.
19. Thấy cảnh tâm không động là khó.
20. Khéo hiểu phương tiện là khó.

Ngày 16 tháng 2 năm 2002.
Vương Đoan Chính viết kệ tụng.
Việt dịch: Thích Nữ Viên Thắng.
Ý nghĩa Cúng Dường
Ngày đăng tin: 25/05/2016
Tâm Nguyện Cuối Đời
Ngày đăng tin: 01/05/2016
20 Việc Khó Làm
Ngày đăng tin: 01/05/2016
Hãy sống trong thế giới biết ơn
Ngày đăng tin: 01/05/2016